BIZ респираторен и центар за интензивна нега во Неурупин

Интензивна нега

Проверен и квалификуван кадар ја нуди најдобрата можна интензивна нега за сите наши пациенти

Краток поглед на услугите

Секогаш работиме според нашата премиса дека животот на сериозно болните и инвалидите треба да биде самоопределен колку што тоа е можно. Не е важно од која прилина е потребна вонболничка интензивна нега. Ги базираме нашите негувателски активности врз способностите, ресурсите и идеите на нашите пациенти. Така се осигуруваме дека нашите мерки се прилагодени на потребите на личноста и неговите или нејзините блиски.

24-часовна интензивна нега

Трансфер на нега

Придружба во секојдневниот живот

Сеопфатен совет базиран на потреби

Помош со апликации & претпоставка на трошоци

Основна грижа според медицинските стандарди

Тука сме за вас: информациона телефонска линија 0173 522 09 03

Побарајте го нашиот бесплатен и необврзувачки совет за широкиот опсег на производи и услуги.

TOP