Форми на нега (клинички слики)

Нашата вонболничка и долготрајна нега во нашите модерни жителски заедници е особено насочена кон следните клинички слики:

 • Амиотрофна латерална склероза (АЛС)
 • Апаличен синдром
 • ХОПБ (Хронична опструктивна белодробна болест)
 • Синдром на критична болест
 • Боолести предизвикани од предвременo раѓање
 • Наследена мозочна штета
 • Генетски заболувања
 • Парализа на цервикален `рбетен мозок
 • Инфантилна церебрална парализа
 • Псевдокома
 • Белодробни заболувања
 • Душенова болест
 • Болест Помпе
 • Цистична фиброза
 • Мускулна атрофија
 • Мускулна дистрофија
 • Невролошки заболувања
 • Параплегиа
 • Краиноцеребрални повреди
 • Атрофија на `рбетна мускулатура
 • Болести на метаболизам
 • Болести побрзани со тумори
 • Постојана вегетативна состојба
 • Други состојби за интензивна нега

Особено следните мерки се посочени:

 • неинвазивна или инвазивна вентилација
 • Домашна вентилација
 • Парентерална исхрана
 • Катетарска грижа
 • Потреба од сукција
 • Трахеостомија
 • PEG снабдување (перкутана ендоскопска гастрономија)
 • PEJ снабдување (перкутана ендоскопска јејуностома)
 • Потреба од постојано надгледување на витални параметри
 • Потреба од кислород
TOP